Methimazole เมไทมาโซล

Methimazole (เมไทมาโซล) หรืออีกชื่อหนึ่งคือไทอะมาโซล (Thiamazole) ใช้ในการรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ทำงานโดยยับยั้งการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกาย รวมถึงใช้ในผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ หรือใช้รักษาร่วมกับผู้ที่ทำการรักษาด้วยการกลืนแร่ไอโอดีน (Radioactive Iodine) เครดิตฟรี การใช้ยา Methimazoleยา Methimazole เป็นยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของผู้ป่วยแต่ละราย ควรอ่านฉลากยาและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดหากลืมรับประทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้สามารถรับประทานได้ทันที หากลืมรับประทานยาใกล้กับมื้ออาหารถัดไป ให้รับประทานยาในเวลาและขนาดตามปกติ

Read more

Methamphetamine เมทแอมเฟตามีน

Methamphetamine (เมทแอมเฟตามีน) เป็นยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางที่มีฤทธิ์ช่วยเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารในสมองและส่งผลต่อเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์และภาวะอยู่ไม่นิ่ง จึงนำมาใช้ช่วยเพิ่มสมาธิและการจดจ่อในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD) และใช้รักษาผู้ป่วยโรคอ้วน (Obesity) ที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการควบคุมอาหารหรือการรักษาวิธีอื่น เพื่อช่วยให้ควบคุมความอยากอาหารได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ เครดิตฟรี การใช้ยา Methamphetamineใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด

Read more

Methadone เมทาโดน

Methadone (เมทาโดน) เป็นยาโอปิออยด์หรือยาระงับอาการปวดที่ออกฤทธิ์ต่อสมองและไขสันหลัง ช่วยยับยั้งอาการเมาที่เกิดจากการใช้สารเสพติด เช่น เฮโรอีน รวมทั้งใช้ลดความอยากและอาการถอนยาเสพติด บำบัดผู้ที่ติดยา รักษากลุ่มอาการขาดยาในทารก รักษาการขาดสารโอปิออยด์ ระงับอาการปวด รักษาอาการไอเรื้อรังจากมะเร็งปอด และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ยา Methadone มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ เครดิตฟรี

Read more

Metformin เมทฟอร์มิน

Metformin (เมทฟอร์มิน) คือยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน มีคุณสมบัติในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมีภาวะดื้ออินซูลิน โดยส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับอินซูลิน และการรักษาด้วยยาอื่น ๆ โดยยาเมทฟอร์มินจะเข้าไปลดกระบวนการสร้างน้ำตาลจากตับ ลดการดูดซึมกลูโคสภายในลำไส้ และกระตุ้นความไวต่ออินซูลินในร่างกายโดยทำให้มีการนำกลูโคสกลับเข้าไปในเซลล์และนำกลูโคสไปใช้เพิ่มขึ้น เครดิตฟรี การใช้ยา Metforminการใช้ยา Metformin จะใช้ในกรณีที่มีการวินิจฉัยพบว่าป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น

Read more